نورپردازی خارجی

در نورپردازی نمای ساختمان در شب اصلا لازم نیست تمامی نمای خارجی ساختمان را روشن کرد.بلکه باید تنها بر روی نقاط مهمی از نما تاکید نمود. به عبارت بهتر نباید با نورهای مختلف پدیده شلوغی یا آلودگی نوری ایجاد شود بلکه باید با منابع ملایم و مناسب یک منظره زیبا از نمای خارجی سختمان در شب ایجاد نمود.